Logo regiozakenwaterland.nl
Roy Borst op een bankje in de kern van Middenbeemster.
Roy Borst op een bankje in de kern van Middenbeemster. ((Foto: Geert Heikens))

Uitdagende onderwerpen op ledenbijeenkomst Beemster Ondernemer

Beemster Ondernemer (BO) houdt donderdag 6 juni een ledenbijeenkomst in de Keyserin. Gasten zijn Annet Rijser, Erwin Wijman en Roy Borst. Annet Rijser is voorzitter van Reuring. Zij praat over het festival, dat van 27 tot en met 30 juni in Purmerend en -voor het eerst met een optreden- in Westbeemster wordt gehouden. Wijman kijkt op een bepaalde manier naar reclame en deelt dit met groot plezier met de belangstellende toehoorders. Roy Borst neemt de aanwezigen verder mee in de Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster. Hij zal de ondernemers triggeren om hun inbreng te leveren. "We zijn blij dat we Annet, Erwin en Roy hebben kunnen charteren, want zij behandelen interessante en uitdagende onderwerpen", aldus BO-voorzitter Bart Tishauser. "Wij willen dolgraag meedenken over de dorpsvisie en we roepen onze leden dan ook van harte op om aanwezig te zijn. En ten aanzien van Reuring: "We onderschrijven dit geweldige initiatief en vinden het mooi dat een van de acts, Theatrale Parade, rondom het klooster in Westbeemster plaats vindt."

Roy Borst praat over Dorpsontwikkelingsvisie, Erwin Wijman kijkt op een andere manier naar reclame en Annet Rijser over Reuring

Wijman heeft verschillende boeken geschreven en is journalist voor onder meer Adformatie, Het Financieele Dagblad en NRC. Hij schreef eerder voor onder andere de Volkskrant, Vrij Nederland en Quote. Daarnaast is hij merken- en marketingdeskundige en professioneel autopsychosocioloog, eindredacteur, herschrijver en schrijfcoach.

Roy Borst is projectleider van de Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster. Begin vorig jaar besloot de gemeenteraad van Beemster om een dergelijke visie te maken. In Middenbeemster zijn meerdere ruimtelijke vraagstukken met een onderlinge samenhang als het gaat om functies en voorzieningen in het dorp. Denk aan de locatie van het gemeentehuis of de nieuwbouw. Elke ontwikkeling binnen het dorp heeft effect op andere locaties en op het functioneren van het hele dorp. De Dorpsontwikkelingsvisie moet laten zien welke ontwikkelingen noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn. Roy Borst hoopt dat zoveel mogelijk Beemsterlingen, en zeker ook de ondernemers, meedenken. "De gemeente zoekt mensen die willen meedenken over de huidige en toekomstige ontwikkeling van Middenbeemster. Alle bijdragen komen straks samen in de uiteindelijke Dorpsontwikkelingsvisie. De visie wordt vanuit het dorpsbelang ontwikkeld. Het is de bedoeling dat het eindproduct het kader vormt voor toekomstige ontwikkelingen in het dorp", aldus Borst.

Twee weken geleden vond de eerste in een serie van vijf door de gemeente en stedenbouwkundig bureau Urhahn geplande bijeenkomsten plaats. Deze handelde specifiek over het thema Toerisme en Werelderfgoed. Op woensdag 5 juni kan iedereen in Breidablick meepraten over Welzijn en Zorg. Op donderdag 13 juni gaat het in het gemeentehuis over Wonen en Leefbaarheid. De week erop, donderdag 20 juni, is sporthal De Kloek decor van het onderwerp Bedrijvigheid en tenslotte op donderdag 11 juli staat in het gemeentehuis Openbare Ruimte en Verkeer op de planning. Alle bijeenkomsten starten om 19.30 uur (inloop vanaf 19.10 uur) en duren tot ongeveer 21.30 uur.

Per bijeenkomst wordt een verslag op hoofdlijnen gemaakt. De opbrengst uit de themabijeenkomsten wordt gepubliceerd op de projectwebsite www.visievanbeemster.nl, waar alle geïnteresseerden het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie kunnen volgen. Hier vindt u ook de planning en de Nota van Uitgangspunten, die op hoofdlijnen de kaders aangeeft waarbinnen de Dorpsontwikkelingsvisie moet vallen. Op de website is ook ruimte om ideeën te delen en reacties te geven. Na de vijf themabijeenkomsten bespreken we de opbrengsten met alle belanghebbenden.

Voor meer informatie over het project kan men contact opnemen met Roy Borst. Men kan elke dinsdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur met hem in gesprek in het gemeentehuis van Beemster. U kunt dan gewoon binnenlopen. Roy is ook per mail bereikbaar via r.borst@beemster.net.

Zorg en welzijn

Zorg- en welzijnsvoorzieningen moeten bereikbaar en toegankelijk zijn. Dat vraagt om een goede afweging tussen locaties van bijvoorbeeld ouderenwoningen, voorzieningen voor mensen met een beperking, welzijns-, zorg-, en gezondheidsvoorzieningen. Binnen het dorp zijn meerdere vraagstukken op het gebied van Welzijn en Zorg actueel. Gaat iedereen vernieuwen en/of uitbreiden op de huidige locatie of is dit het moment om voorzieningen te clusteren? Is het bijvoorbeeld wenselijk dat er een gezondheidscentrum komt en zo ja, op welke locatie en hoe zorgen we voor een goede infrastructuur?

De Openbare basisschool (OBS) De Blauwe Morgenster is aan (gedeeltelijke) vernieuwing toe. Kan de vernieuwing aanleiding zijn om een kindcentrum waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd, integraal mee te nemen? Blijven de speeltuin en het jongerencentrum op de huidige locatie of geeft een andere huisvesting meer mogelijkheden door intensiever ruimtegebruik en een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte

Wonen & Leefbaarheid

Voor de vitaliteit van Middenbeemster is een kwalitatief goede woon- en leefomgeving essentieel. Of die ook leefbaar is, wordt mede bepaald door de wensen van bewoners en de aanwezigheid van voorzieningen binnen en rondom het dorp. Binnen de Dorpsontwikkelingsvisie wordt niet alleen gekeken naar bestaande en nieuwe woningen, maar ook naar de behoefte aan andere woonvormen.

Bedrijvigheid

In Middenbeemster concentreert de bedrijvigheid zich voornamelijk op drie locaties. Het Marktplein en een deel van de Rijperweg bieden als centrumlocatie een combinatie van winkels en horeca. De bedrijventerreinen Insulinde en Bamestra bevinden zich geconcentreerd aan de rand van het dorp. Hoe ontwikkelen deze locaties zich in de toekomst en welke eisen en wensen zijn er voor de indeling van de ruimte?

Naar de toekomstige inrichting van de ruimte op de twee bedrijventerreinen moet worden gekeken om het gebruik van beide terreinen te verbeteren. Daarnaast zijn oplossingen nodig voor (langdurig) parkeren en de combinatie van verschillende verkeersstromen. Een heldere toekomstvisie, een integrale afweging en de betrokkenheid van ondernemers en bewoners op beide terreinen zijn hiervoor noodzakelijk.

Openbare Ruimte & Verkeer

De openbare ruimte is de publieke ruimte die in belangrijke mate de identiteit van het dorp bepaalt, maar ook de ruimte waar we fietsen, spelen, wandelen en parkeren. Elke ontwikkeling binnen het dorp heeft gevolgen voor de openbare ruimte, verkeer en veiligheid. Vanwege het historische karakter van de Beemster dient het wegen- en waterpatroon en de laanbomenstructuur blijvende bescherming te genieten. Dit is een belangrijk onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte. Tegelijk moeten we rekening houden met de realiteit van nu én met toekomstige ontwikkelingen. Hoe zorgen we ervoor dat u in Middenbeemster prettig op een bankje zit, veilig speelt, rijdt, loopt of fietst naar uw bestemming?

Na de bijeenkomsten in het teken van de Dorpsontwikkelingsvisie staat de Beemster Business Borrel op het programma. Deze vindt plaats op de laatste vrijdag van de kermis, in dit geval 26 juli.

Meer berichten