Logo regiozakenwaterland.nl
Friso de Zeeuw.
Friso de Zeeuw. ((Foto: aangeleverd))

Zo houden wij Noord-Holland bereikbaar

De groei van de mobiliteit houdt aan. Een van de oorzaken is, dat de werkgelegenheid zich concentreert in grotere steden, terwijl prettig en betaalbaar wonen zich spreidt over de hele provincie. Belang van de bloedsomloop en corridors Daarmee is ook de bloedsomloop van de regionale economie in het geding. Blijvend investeren in bereikbaarheid moet. Dat is een gezamenlijke opgave voor de rijksoverheid, provincie en gemeenten, vervoerbedrijven én bedrijfsleven.

Uitbreiding van de wegcapaciteit is op sommige trajecten noodzakelijk. Ik kom daar straks op terug. We beseffen echter dat de 'asfalt-opties' beperkt zijn vanwege ruimtelijke kwaliteit, verminderde opnamecapaciteit van de steden en maatschappelijk draagvlak. Vooral in het woon-werkverkeer zullen vormen van openbaar vervoer een grotere rol gaan spelen. Ook om wegcapaciteit beschikbaar te houden voor het economisch onvermijdbare (logistieke) verkeer.

Een betekenisvolle verschuiving naar gebruik van het openbaar vervoer vergt een enorme krachtsinspanning. Naast snelle, comfortabele OV-verbindingen zijn bij voorbeeld overstapplekken (P&R) dicht bij woonconcentraties noodzakelijk. Omdat sommige 'zware' spoorverbindingen aan hun capaciteitsgrens zitten, komt aanvullend 'hoogwaardig openbaar vervoer' in beeld, met name vrije busbanen.

Belang goederenvervoer

Voor de bloedsomloop van de regionale economie is het goederenvervoer essentieel. Wegtransport vormt de hoofdmoot. Dat vertoont al jaren een gestadige groei die zich waarschijnlijk door zal zetten. Voor de doorstroming over de weg is het - zoals ik al zei - noodzakelijk om 'woon-werk-kilometers' van de weg af te leiden. Daarnaast kan transport over water soms enig soelaas bieden. Verder wil het bedrijfsleven met behulp van informatietechnologie de logistieke processen efficiënter maken. Ook dat vergt samenwerking met de overheid.

Eigen inzet bedrijfsleven

Het bedrijfsleven in onze regio wil een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid. Het programma IJmond Bereikbaar laat zien hoe dat gestalte kan krijgen: dagelijks scheelt dat 5.500 auto's die uit de spits gaan. Een ander voorbeeld: het West-Friese bedrijfsleven stimuleert forenzen om dichter bij huis een baan te aanvaarden. Bevordering van autodelen en (elektrische) fietsgebruik behoren tot de kleine 'spitsbrekers'. Schaal en structuur van het bedrijfsleven in onze regio lenen zich nauwelijks voor georganiseerd eigen bedrijfsvervoer, met uitzondering van Tata Steel die dat al decennia lang doet. Graag willen wij met - onder meer - de provincie nagaan welke maatregelen op, bijvoorbeeld, het niveau van grote bedrijfsterreinen mogelijk zijn.

Relatie met de ruimtelijke ontwikkeling

Wij bepleiten verdere (grootschalige) woningbouw in de invloedssfeer van knooppunten en corridors van openbaar vervoer en weg-infrastructuur. Dat bevordert optimale benutting. Ook locaties die ontsloten zijn met hoogwaardig openbaar vervoer (of waar dat gemakkelijk valt aan te leggen) komen in aanmerking. Meer algemeen wijzen wij nog eens op het belang van de (economische) kracht van de stedelijke agglomeratie. Niet alleen groeit de mobiliteit gericht op de centrumlocaties in Amsterdam (Zuidas, Sloterdijk, Zuidoost) en de Haarlemmermeer, maar ook de interne mobiliteit tussen verschillende deelregio's neemt toe.

Spoorcorridors optimaal gebruiken

Het bedrijfsleven boven het Noordzeekanaal zet primair in op versterking - met 'hoogfrequent spoor' - van drie corridors die een sleutelrol in het woon-werkverkeer spelen: Zaancorridor (Amsterdam - Heerhugowaard), Kennemerlijn (Haarlem - Uitgeest) en Hoornselijn (Amsterdam - Hoorn). We bepleiten een samenhangende aanpak op vervoer, stationsgebieden, ketenmobiliteit, voorzieningen op stations en sociale veiligheid. Laten we een forse sprong in kwaliteit maken met een (elektrische) fietsnetwerk, binnenstedelijk en voor de langere afstand. Ook staat op onze agenda: mobiliseren van de 'tegenspits'.

Autobereikbaarheid

Slimme ruimtelijke ordening en een goed functionerend openbaar vervoer zijn belangrijk voor toekomstgerichte basis van het 'daily urban system' van de provincie Noord-Holland. Ondanks de noodzakelijk inzet hierop, zal ook door moeten worden geïnvesteerd in de weginfrastructuur. ij blijven de verbinding A8-A9 bepleiten, in een robuust netwerk, met een ambitieus landschapsplan. Verder: verbetering doorstroming richting Houtribdijk en verbetering van de verbinding met Den Helder. Verbetering doorstroming A9-corridor, N242, ring Alkmaar en uitvoering programma verbetering doorstroming A7 naar Hoorn.

Bij de mobiliteit streven wij naar samenwerking en krachtenbundeling. Waarom? Als partijen het in het regio een gezamenlijk programma ondersteunen, dan wordt de kans op daadwerkelijke uitvoering groter. En dan staan we ook aanzienlijk sterker richting rijksoverheid. Een recent voorbeeld hoe zo'n gezamenlijke aanpak tot succes kan leiden, vormt de bezegeling van de plannen voor de corridor Amsterdam-Hoorn, met een 'multimodaal mobiliteitspakket' en een investeringsvolume van maar liefst € 538 miljoen. (Tekst: Friso de Zeeuw, voorzitter Economisch Forum Holland boven Amsterdam)

Meer berichten