Logo regiozakenwaterland.nl

Hoe regionaal is bedrijventerrein?

Hoe regionaal is het regionale bedrijventerrein? Deze vraag plopte op tijdens een bestuursvergadering van VOWA. Uit diverse hoeken in de regio bereiken VOWA geluiden vanuit ondernemerskringen die verre van eensluidend en optimistisch zijn. Volgens sommigen stelt de gemeente Purmerend zulke zware vestigingseisen, dat het voor menig ondernemer vrijwel onmogelijk is om serieus te kijken naar een kavel op Baanstee-Noord. Stelde Purmerend dat eisenpakket op ‘eigen houtje’ samen of is dat gedaan in overleg met de regiogemeenten?

Wetende dat er in de regio nogal veel vraag is naar bedrijventerreinen, maar wetende ook dat in de gemeenten Waterland, Edam-Volendam en Beemster niet of nauwelijks mogelijkheden zijn, wordt de druk op Purmerend groter. Voeg daar nog eens bij dat ook Amsterdam schreeuwt om bedrijventerreinen, dan dringt zich al snel de vraag op waarmee de column begint.

"Reken erop dat VOWA van alles zal proberen om die ruimte te pakken"

VOWA besloot om te komen tot een soort van mini-conferentie met als deelnemers gemeentebestuurders, de MRA, betrokken ondernemers, teneinde meer inzicht en begrip over en weer te krijgen omtrent vorenstaande problematiek. VNO-NCW herkent het probleem en verklaarde zich terstond bereid om te participeren.

Geen toeval

Toeval bestaat niet. Terwijl ondergetekende doende was om een en ander verder voor te bereiden en vorm te geven, kwam er een mailbericht binnen van de gemeente Purmerend. De inhoud luidt als volgt: “Recent hebben de gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend aan het bureau Overmorgen opdracht gegeven tot een onderzoek naar de regionale samenwerking op gebied van bedrijventerreinen. Concreet gaat het daarbij om de vraag hoe er binnen de regio voldoende ruimte blijft voor bedrijven die hier gevestigd zijn (en willen groeien) en die zich hier zouden willen vestigen.

Conceptplan van aanpak

Het bureau Overmorgen heeft een (concept) plan van aanpak voor het onderzoek opgesteld. Graag zouden de bestuurders en ambtenaren van de betrokken gemeenten dit plan van aanpak met u willen bespreken op woensdag 15 april, van 10.30 tot 12.00 uur, in het stadhuis van Purmerend.”

Ruimte pakken

Het lijkt erop dat in dat overleg geen aandacht is voor de door VOWA geschetste problematiek, maar wellicht is er ruimte om daarover met elkaar in gesprek te gaan. En reken erop dat VOWA zal proberen die ruimte te pakken. Bemoedigend is het dat wordt ingezien dat er veel vraag is en dat het aanbod schaars is en nog schaarser dreigt te worden.

Baanstee-Noordkoek is op

Deelplan II van Baanstee-Noord zal (of is al) vrijgegeven voor ontwikkeling en invulling, maar met de komst van Hessing is dat deel vrijwel in één klap vol. En daarmee is dan de hele ‘Baanstee-Noordkoek’ op. Voor de één een prachtig vooruitzicht. Wie had immers kunnen bedenken dat Baanstee-Noord zo snel zou vollopen? Voor de ander een droevig perspectief. Wat en waar dan wel plek voor mijn onderneming?

De Koog wordt herbestemd tot woonwijk, Galgeriet wordt woongebied, Slobbeland wordt een toeristische hotspot, Julianaweg is vol en schreeuwt om ruimte, Oosthuizerweg biedt geen uitbreidingsmogelijkheid en Midden Beemster biedt geen soelaas. Kortom, we hebben wel wat te bespreken. Wordt vervolgd.

Piet Hein Debets

Meer berichten