Logo regiozakenwaterland.nl
Bart Tishauser (links)
Bart Tishauser (links) ((Foto: Han Giskes))

Bamestra en Insulinde worden aangepakt

De gesprekken tussen gemeente en Beemster Ondernemer over revitalisering van de bedrijventerreinen Bamestra en Insullnde in Middenbeemster verliepen vanaf het begin in een goede en ontspannen sfeer. Met als gevolg dat de kogel door de kerk is. Beide terreinen worden aangepakt. Wanneer dit gaat beginnen hangt natuurlijk sterk af van het verloop van het coronavirus. Bart Tishauser, voorzitter van Beemster Ondernemer, is tevreden met de afloop.

"De echte uitwerking moet ik nog krijgen, maar met het definitieve licht op groen zijn we hartstikke gelukkig. Nu is het wachten op het moment dat alle beperkende maatregelen naar aanleiding van het coronavirus voorbij zijn", aldus Tishauser.

Beide gebieden heel rendabel

Bij beide bedrijventerreinen is min of meer sprake van een paradox. Immers, als je praat over revitalisering zou je in eerste instantie verwachten dat de gebieden niet rendabel zijn en dat er qua invulling een flinke boost nodig is. Dat is niet het geval, integendeel zelfs. Zowel Bamestra als Insulinde zijn goed bezet en de meeste bedrijven die er zitten, ondernemen daar al vele jaren. Wat wel een steeds groter probleem wordt is het aanzicht, het aanrijden, de bewegwijzering en de verlichting.

Tishauser: "Dat zijn de punten die in het plan van aanpak staan en die zullen worden verbeterd. Ook de Dorpsontwikkelingsvisie speelt hierin een grote rol. Het zal allemaal moeten passen binnen die toekomstvisie, maar ik heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken."

In de Dorpsontwikkelingsvisie wordt opwaardering van beide bedrijventerreinen als belangrijk aangemerkt. Met ruimte als sleutelwoord. Open plekken moeten behouden blijven en er moet ruimte komen voor wonen, werken, de energietransitie en elkaar ontmoeten. De openbare ruimte oogt sleets en de parkeerdruk is er groot. Met het vrijkomen van grote kavels (zoals de Plus-locatie) ontstaat ruimte voor vernieuwing. Bijvoorbeeld voor de uitgifte van kleinere kavels, voor aanvullende parkeerruimte of als evenemententerrein.

Als er onvoldoende vraag is naar werkkavels, dan kunnen mogelijkheden voor herbestemming worden onderzocht, bijvoorbeeld voor vormen van zorg, (beschermd) wonen en/ of maatschappelijke voorzieningen. Verder meldt het plan dat ook bedrijven behoefte hebben aan een herinrichting van de Insulindeweg en duidelijkheid over het parkeren van vrachtwagens.

Parkeren een probleem

Geparkeerde vrachtwagens en trailers zorgen nu voor verminderd zicht op de weg en voor een matige uitstraling van de bedrijventerreinen. Dit heeft ook een negatief effect op de Bamestraweg als toegangsweg tot de westkant van Middenbeemster. Onderzocht wordt of er op het terrein van de Plus parkeerruimte voor vrachtwagens kan komen. Als er parkeerruimte beschikbaar is, kunnen er dwingende afspraken komen over het parkeren op de openbare weg en kan handhaving plaatsvinden.

De ontsluiting van bedrijventerrein Insulinde moet worden onderzocht. Daarbij zal niet alleen worden gekeken naar de verkeersveiligheid op de kruising Insulindeweg, Bamestraweg en Rijperweg voor fietsers, maar ook naar de verkeerssituatie voor auto’s en vrachtwagens. Als dat nodig is, worden maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De toegang naar zowel Insulinde als Bamestra is aan verbetering toe. Bij beide terreinen komt een entree.

Het is voor inwoners, ondernemers, werknemers van bedrijven en voor de vereniging Beemster Ondernemer nu dus wachten totdat alle beperkingen vanwege het coronavirus worden opgeheven. "Dan kan er worden begonnen met het plan van aanpak en ook snel worden doorgepakt", hoopt Bart Tishauser.

BO bestaat 45 jaar

Het zou dubbel mooi uitkomen als nog dit jaar forse stappen worden gemaakt, want de Beemster Ondernemer bestaat 45 jaar. "Dat willen we met een aantal activiteiten vieren, al hangen ook die weer af van het coronavirus. We zouden eigenlijk op 24 maart een bijeenkomst hebben in De Kerckhaen in Westbeemster, maar deze hebben we logischerwijs moeten skippen. We houden er rekening mee dat we nog enkele activiteiten moeten cancellen of uitstellen", vreest Tishauser, die de voorzittershamer in november 2018 overnam van Martha Oortman Gerlings.

De huidige voorzitter kijkt terug op een tot nu toe mooie en ondernemende periode. "Als ik het virus even buiten beschouwing laat zijn er veel mooie dingen tot stand gekomen. Mooi voorbeeld is de winterverlichting in het dorp. Daarnaast zie ik een steeds grotere betrokkenheid van de ondernemers en een activiteitencommissie die leuke en interessante dingen organiseert", zegt Bart Tishauser tot slot.

Meer berichten