Afbeelding
(Foto: PRO:)

De raad bij de daad voegen

Column

PRO: houdt nauw vinger aan de pols van belangrijke ontwikkelingen in Purmerend die het ondernemersbelang aangaan. Zo liepen wij een jaar lang mee in het tot stand komen van het concept uitvoeringsprogramma van Programma Binnenstad. Op 29 september hield PRO: voorzitter Hans Preeker zijn betoog in de raadszaal toen het concept Programma Binnenstad werd besproken in de commissie Ruimte. Dit is hieronder integraal weergegeven.  

Ook met betrekking tot de gebiedsvisie De Koog zijn we bij alle bijeenkomsten actief betrokken. Naar aanleiding van de drie visies die maandag 19 september werden gepresenteerd door de gemeente aan de stakeholders hebben wij een reactie geformuleerd die ook verderop in dit artikel is te lezen.  

Programma Binnenstad  

“In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een plan voor de Binnenstad. In een unieke samenwerking tussen bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele instellingen en jongeren. Wij als ondernemersvereniging zijn blij met het eindresultaat.  

Voor een goed woon- en werkklimaat, is een aantrekkelijke binnenstad een absolute noodzaak. Door te investeren in onze binnenstad verhogen we de kwaliteit van het wonen in Purmerend en verbeteren we tegelijkertijd het vestigingsklimaat. Het is dus uitermate belangrijk het plan dat met zoveel enthousiasme is gemaakt ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. En een verdere verschraling van het aanbod tegen te gaan. Wij weten dat die steden die inzetten op een verbetering van het winkelaanbod en de openbare ruimte in staat zijn steeds meer bezoekers naar het centrum te trekken in tegenstelling tot die steden die daar geen inspanning op leveren. Aan u te bepalen wat voor stad Purmerend wil zijn.  

Randvoorwaarde is dat we invulling gaan geven aan de plannen, er een aangename binnenstad van maken met ruimte voor cultuur, jongeren, speelplekken en de broodnodige vergroening. Zaken die elkaar kunnen versterken. De investeringen in de Koemarkt hebben laten zien dat dit ook werkt. In de aangeleverde stukken (te downloaden via www.pro-site.nl) heeft u kunnen zien dat er binnen een stad als Purmerend nog voldoende ruimte is voor nieuwe winkels en formules die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze stad. Zeker wanneer dit een aanbod is dat elkaar versterkt en geclusterd wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat er nog voldoende bedrijven zijn die zich dan in onze binnenstad willen vestigen, maar dan zullen we ons daar wel gezamenlijk voor moeten inspannen.  

Purmerend heeft een unieke kans; door de samenvoeging met de Beemster en door de groei van onze stad met 10.000 inwoners is er ruimte voor het ontwikkelen van de binnenstad. Met de groei van het aantal bezoekers van 67.000 naar 100.000 is er voldoende basis voor bedrijven zich in de binnenstad te vestigen. Maar dan is bereikbaarheid een voorwaarde. In het mobiliteitsplan wordt ingezet op een goede bereikbaarheid, lopend en op de fiets en met het OV. Dat past in de toekomst die we met elkaar willen maken. Maar er moet ook ruimte gemaakt worden voor kort parkeren. Autobereikbaarheid voor mensen uit de regio, waar een belangrijk deel van de groei van het aantal bezoekers vandaan komt, of voor mensen die zich niet makkelijk op een andere wijze verplaatsen (denk aan de vergrijzing), of voor grote aankopen, of bij wat minder weer. Concrete invulling geven aan parkeren rond het centrum is dus een absolute voorwaarde. Daarnaast vraagt een bereikbare stad ook een OV dat gericht is vanuit de wijken op de binnenstad. De haalbaarheid daarvan zien we nog onvoldoende terug in de plannen.  

En hiermee maken wij een bruggetje naar het mobiliteitsplan. Daar liggen ook onze zorgen met betrekking tot de bereikbaarheid van onze industrieterreinen en kantooromgevingen. Ook het Rijk geeft aan dat de automobiliteit in de grote steden afneemt, maar dat in de buitengebieden er nog steeds een toename wordt verwacht. Door de verschraling van het aanbod en het OV zullen zij steeds meer op de grote en middelgrote steden (zoals Purmerend) gericht zijn. Door de groei van het aantal inwoners en de verdichting lopen we het risico dat onze stad dicht slipt. We zullen dus met de auto rekening moeten blijven houden. Zeker nu milieu-effecten van autogebruik sterk gaan afnemen de komende jaren. Wij vragen om een heldere visie daarvoor, zowel op het gebied van auto bereikbaarheid als op het gebied van het interne ov-netwerk.”  

Gebiedsvisie De Koog  

In de Koog worden sinds 2019 de mogelijkheden onderzocht om het bedrijventerrein om te vormen naar een werk-woongebied. De gemeenteraad heeft daarom in maart 2021 ingestemd met het opstellen van een gebiedsvisie voor De Koog. Voorwaarde hierbij is dat de huidige ondernemers in het gebied hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten. De ontwerpvisie wordt eind november van dit jaar aangeboden aan het college voor vrijgave zienswijze en in het eerste kwartaal van 2023 ter vaststelling in de raad. PRO: heeft hierop een aantal punten aangekaart.  

“Allereerst willen we aangeven blij te zijn met de voortgang die nu geboekt wordt bij de ontwikkeling van industrieterrein de Koog. Na een aantal jaren van vooral onduidelijkheid voor ondernemers worden nu stappen gezet die richting geven aan de toekomst. Onze reactie bestaat uit drie onderdelen. Een  inhoudelijke reactie op de gebiedsvisies voor de Koog, een aantal opmerkingen ten aanzien van het proces en zorgen die bij ondernemers leven.  

Onze voorkeur gaat sterk uit naar de Koog als werkstad. Een optimale mix van wonen, werken, sport en onderwijs. Een betere integratie van de sport in dit gebied vinden we wel wenselijk. Al heeft het wel onze voorkeur sport dicht bij de stad te houden De scheiding tussen zwaar en stadsverkeer en ruimte voor bedrijven met een hogere milieucategorie zien we als positief en brengt op termijn de mogelijkheid van verdere verkleuring.  

De stadscampus als uitgangspunt voor samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en werk zien we als positief. Met daarin een duidelijke plaats voor E-sport en tech. Echter zouden we deze campusontwikkeling breder willen zien met ook plaats voor andere type ondernemingen. We denken daarbij bv aan houtbouw/duurzaamheid (onderdeel van de economische visie), zoals weergegeven in het perspectief werkgemeenschap. Op deze wijze ontstaat er de mogelijkheid van kruisbestuiving tussen meerdere bedrijfsvormen.  

Bereikbaarheid van het gebied blijft een zorg. Onderdeel laten zijn van een goede OV bereikbaarheid is een randvoorwaarde en moet dus werkelijk gerealiseerd worden. Daarnaast blijft auto bereikbaarheid belangrijk. In dat opzicht is de mobiliteitshub uit perspectief werkgemeenschap interessant.”  

Proces  

“Zoals gezegd zijn we positief over de huidige aanpak. Echter we merken veel onduidelijkheid bij ondernemers over de status van de gepresenteerde drie visies. Het is dan ook wenselijk om duidelijker te maken waar we staan in het proces, vanuit welke visie en gedachte we dit doen. Om ook aan te geven wat er met ideeën uit eerdere sessies gedaan is. Bij elke presentatie dus even terug kijken, herhalen en ook de volgende stappen duidelijker schetsen. Daarnaast is ook niet duidelijk dat de drie visies uit bouwstenen bestaan die gemixt kunnen worden, maar dat het ook mogelijk is nieuwe bouwstenen aan te dragen.”  

Zorgen ondernemers  

“Uiteraard hebben we op het huidige terrein een mix van ondernemers. En waar een aantal kansen zien, leven er bij anderen ook zorgen. Doordat het proces nog steeds onduidelijk is, zijn er bij ondernemers tal van zorgen. Allereerst over de timing van het proces; wanneer gaan er dingen gebeuren, op welke termijn moet ik actie ondernemen? Onduidelijkheid over de timing verlamt de bedrijfsvoering, wel of niet investeren etc. Een aantal ondernemers zit in een gebied dat niet direct in de planvorming zit. Wat betekent dit voor hen. En vooral bij mogelijke bedrijfsverplaatsing; wat zijn de mogelijkheden in de omgeving (deze lijken momenteel beperkt) en wat kan men van de gemeente verwachten zowel in ondersteuning als in financieel opzicht. 

Wij blijven er bovenop zitten! En tot dan, voor meer informatie: https://purmerend.nl/wonen-en-bouwen/purmerend-in-ontwikkeling/de-koog

 Of via ons: secretariaat@pro-site.nl

Afbeelding
Rabobank komende drie jaar founding partner alle Noord-Hollandse Uitdagingen Algemeen 24 jan, 11:33
Afbeelding
Ondernemers zijn onbekend met criminele ondermijning en de gevolgen ervan Algemeen 19 jan, 13:16
Afbeelding
Vooruitblik op de regionale economie 2023 in talkshow Ondernemend Purmerend Algemeen 15 jan, 14:14
Afbeelding
Dick Schaap Horecagroothandel en Engberts Hoveniers PRO: ondernemers van 2022 Algemeen 15 jan, 09:03
Afbeelding
Sloop laatste restje van ooit bekendste regionale Mercedes Benz-dealer Willem Los Algemeen 9 jan, 17:59
Afbeelding
Lisa van Susteren van 't Wapen van Middelie is Zeevang ondernemer van het jaar Algemeen 9 jan, 12:33
Afbeelding
Wetswijzigingen per 1 januari 2023 op het gebied van arbeidsrecht: wat verandert er? Column 20 dec 2022, 14:57
Afbeelding
Baanstee Noord krijgt voorzieningenpunt Algemeen 20 dec 2022, 14:57
Afbeelding
Column PRO: Met open vizier het nieuwe jaar in Column 20 dec 2022, 14:56
Afbeelding
SNS helpt ondernemers de winter door Algemeen 20 dec 2022, 14:54
Afbeelding
Binnenstad van de toekomst: Cultuur en recreatie als aanjagers van beleven en ontmoeten Algemeen 20 dec 2022, 14:53
Afbeelding
Van 't Hek ondersteunt de kinderen van werknemers met Studiefonds Algemeen 20 dec 2022, 14:53
Afbeelding
Engberts Elektrotechniek: werken aan een veilige omgeving Algemeen 20 dec 2022, 14:53
Afbeelding
Column VOWA: Personeelstekort... dat zagen we van ver aankomen? Column 20 dec 2022, 14:53
Afbeelding
Honderd jaar oude Mazurel is 'still going strong' Algemeen 20 dec 2022, 14:52
Afbeelding
Voedselbank grote winnaar van stamppottenfeest Huiberts Algemeen 20 dec 2022, 14:52